Vedtægter

Vedtægter for SEEST SAMLING 02.09.2014

1. Foreningens SEEST SAMLINGs hjemsted er Kolding kommune – Seest gl. sogn.

2. Foreningens formål er at etablere et samlingspunkt for hele Seest på det areal, der er kendt som ”de gamle boldbaner”.
Arealet skal være attraktivt for alle generationer gennem aktiviteter i nyindrettede faste anlæg på arealet. Det skal være både sociale og kulturelle tilbud foreningen står for.

3. Alle kan lade sig registrere som ”Opbakkere” i foreningen SEEST SAMLING.
Det gælder også folk, der bor udenfor området, når bare de vil foreningen noget godt.
Er der nogen, der modarbejder foreningens formål og ikke lever op til de regler, der er i foreningen, så kan de ekskluderes. Bestyrelsen træffer beslutning efter de almindelige regler. En eksklusion kan ankes til førstkommende generalforsamlings beslutning.

4. Som udgangspunkt kan der fastsættes et kontingent pr. opbakker pr. år.
Kontingentet kan fastsættes til kr. 0, hvis bestyrelsen skaffer penge til at drive foreningen for ud fra et årsbudget.
Hvis der fastsættes et beløb på generalforsamlingen, så opkræves det pr. 1. januar.
Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til den ansvarlige for ”opbakkerne”.
Der er intet krav om tidspunkt for udmeldelse, da den udelukkende ønsker at have positive opbakkere.

5. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest den 31. maj. Der indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved besked på den sidst opgivne mailadresse.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle opbakkere over 15 år, der ultimo måneden før generalforsamlingen stod registreret i foreningens opbakkerregister.
Alle har indflydelse/stemmeret med én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

6. Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne.
Der laves et referat fra generalforsamlingen. Det og regnskabet underskrives efterfølgende af dirigenten og bestyrelsen. Disse bilag anses som foreningens protokol.

7. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
a) Valg af dirigent
b) Bestyrelsens/formanden beretning
c) Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet + budget for aktuelt år + evt. kontingent for det kommende kalenderår.

d) Indkomne forslag
e) Valg af formand – se mere om valget i paragraf 9
f) Valg af næstformand og kasserer
g) Valg af sekretær og bestyrelsesmedlem
h) Valg af bestyrelsessuppleanter for et år
i) Valg af revisor
j) Valg/nedsættelse af udvalg
k) Eventuelt

8. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede opbakkere skriftligt stiller krav herom.
I begge tilfælde indkaldes med en måneds varsel med angivelse af dagsorden.

9. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, samt 2 suppleanter, der vælges for 1 år.
Formand, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges på lige år. Næstformand og kasserer vælges ulige år.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.
Formanden leder bestyrelsesmøder. I dennes forfald gør næstformanden.
Foreningen tegnes udadtil af formanden.
Formand og kasserer kan disponerer over foreningens økonomiske midler.
Hvis hævede beløb er over kr. 5.000, sker det med begges underskrift på bilaget.
Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger/beslutninger.

10. Foreningen formue forvaltes af en anerkendt bank.
Bestyrelsens medlemmer kan ikke drages økonomisk til ansvar for foreningens gæld.

11. Regnskabsåret er kalenderåret.
Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på generalforsamlingen.

12. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

13. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette ene punkt på dagsordenen. ¾ af de fremmødtes skal stemme for forslaget, for at det vedtages.

Evt. formue/midler skal ved opløsning komme frivillige foreninger/institutioner, der arbejder med børn i Seest til gode ved generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 2. september 2014.

Referat fra generalforsamling:
Generalforsamling 2018
Generalforsamling 2019
Generalforsamling 2020
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2023